Vols fer-te soci

Vols participar activament com a soci?

Omple aquesta sol·licitud i adreça-la a la direcció postal. Per a qualsevol informació del teu interès, escriu-nos i en parlem!

Sol·licitud

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

  • Cal que tinguin capacitat d’obrar.
  • Si són menors en edat compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.

Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

Els socis que complint els requisits anteriors volen participar activament en la vida interna de l’entitat més enllà d’allò que ja contemplen els estatuts, bé a través dels òrgans i estructures ja definides, bé a través de noves iniciatives, comunicarà la seva proposta de manera raonada al President, qui la transmetrà a la Junta Directiva. Aquesta l’analitzarà, l’avaluarà i prendrà la decisió oportuna, que li serà transmesa al soci.

    Llegeix-ne el consentiment per al tractament de dades personals

    X