Solidaritza’t

Particular

Si ets un particular, una persona física, podràs deduir-te del teu IRPF part de la donació feta. Aquesta deducció variarà depenent de l’import i l’any en el que ho facis, quedant de la següent manera:

• Deducció d’un 75% per imports de fins a 150 euros per l’any 2019.
• Deducció del 30% per imports superior per l’any 2019.

Empresa

Si ets una empresa, una persona jurídica, podràs desgravar de l’impost de societats una part, atenent els següents criteris:

• Com a regla general, desgravar un 35%.
• Les persones jurídiques que ens facin aportacions durant, com a mínim, un període de tres anys per imports iguals o superiors, podran desgravar-se un 40% per l’any 2019.

Què es pot donar?

Poden ser objecte de donació tota mena de béns i drets sempre que siguin reals i es puguin determinar. No es possible donar béns inexistents o que encara no tenim a la nostra disposició.

De quina manera?

La forma de fer la donació és lliure, es a dir, es pot fer per qualsevol mitjà, ja sigui verbalment o per escrit. No obstant, pel cas dels béns immobles només serà vàlida si s’ha acordat en escriptura pública.

Donacions

Nom, adreça i NIF per enviar-te el justificant: blanquerna@esplaiblanquerna.com

• IBAN: ES26 2100 3502 9121 0036 6317

X