Gestió econòmica

D’acord amb allò que diu l’article 14 dels Estatuts, “els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament”.

Així mateix el Reglament de Règim Intern de l’associació, en el seu article 3 determina que tots els treballadors es regiran d’acord amb allò que determina el Conveni d’Acció Social de Catalunya i l’Estatut dels Treballadors. En cap cas, de no aprovar-ho l’Assamblea, es donaran retribucions econòmiques ni de cap tipus per sobre d’allò que contempla l’esmentat conveni.

Inventari del Patrimoni de l’entitat

Aquest edifici és la seu de la entitat i està situat a la plaça Mossèn Sol de Tortosa, número 3 i carrer Sant Doménech número 8, d’un total de 590 m2, amb referències catastrals 1413111BF9211C0002JI i 1413111BF9211C0001HU.

Comptes anuals i informes d’auditories

Acollit a l’ampar de la Llei 49/2002 d’Entitats sense afany lucratiu.

X